กสทช. จัดรอบสาธิตการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม ก่อนเปิดประมูลจริงในวันที่ 21กุมภาพันธ์นี้

37

มิติหุ้น   –  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการสาธิตการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการประมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูล ก่อนการประมูลจริงในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเปิดประมูลทั้งหมด 74 คลื่นความถี่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูล จำนวน 71 คลื่นความถี่ แบ่งเป็นความถี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 8 คลื่นความถี่ ภาคเหนือ จำนวน 16 คลื่นความถี่ ภาคกลาง จำนวน 6 คลื่นความถี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 คลื่นความถี่ และภาคใต้ จำนวน 20 คลื่นความถี่

สำหรับขั้นตอนการประมูล มีกำหนดระยะเวลาการประมูล 60 นาทีต่อคลื่นความถี่ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาแรกภายใน 5 นาทีแรกของการประมูล หากไม่เสนอจะถือว่าไม่ประสงค์ในการเข้าประมูล จะถูกตัดสิทธิ์และริบหลักประกัน หากมีผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่ากัน จะขยายเวลาการประมูลออกไปอีกครั้งละ 5 นาที หากไม่มีการเสนอราคาเพิ่ม จะให้ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน จับสลากเพื่อหาผู้มีสิทธิ์เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด หลังจากนั้น จะมีการประชุม กสทช. เพื่อรับรองผลการประมูลและสำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ผู้ชนะจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เท่ากับราคาที่ชนะการประมูลรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน หากไม่ชำระให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดจะถูกริบหลักประกันและห้ามเข้าร่วมการประมูล 2 ปี พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องจัดประมูลใหม่ หลังจากนั้น ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการด้านกระจายเสียง เช่น ข้อมูลเสา ระบบสาย หรืออุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการและคำขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp