‘SMD’ เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 26 เม.ย.นี้

92

มิติหุ้น  –  เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องบมจ. เซนต์เมด หรือ SMD จึงห่วงใยผู้ถือหุ้น จึงเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 26เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งในที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ทั้งเงินสดและหุ้นเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.50 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 20 หุ้น : 1 หุ้น งานนี้ผู้ถือหุ้นเตรียมรับปันผล 20 พฤษภาคมนี้ได้เลย ฟากผู้บริหาร “ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์” ตอกย้ำแผนการดำเนินงานปี 2565 ที่พร้อมเดินหน้าทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง เรียกว่าเป็นปีทองของหุ้น SMD จริงๆ 
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp