EPGส่งบริษัทย่อยเข้าเทคฯ “4 Way Suspension Products” ถือหุ้น 100% ใช้เงินราว 1.8 พันลบ.

55

มิติหุ้น-EPG หรือบมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป แจ้งว่าบอร์ดมีมติให้บริษัทย่อย “Aeroklas Australia” เข้าซื้อกิจการ 4 Way Suspension Products ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์   โดยจะซื้อหุ้นทั้ง 100% จำนวนไม่เกิน 75 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือราว 1.8 พันลบ.โดยใช้กระแสเงินสดของบริษัท Aeroklas Australia และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

การซื้อกิจการในครั้งนี้จะเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้า เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศออสเตรเลีย

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp