“HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนาหน้าใหม่ แก้ปัญหาสุขภาพกลุ่มเปราะบางในสังคม

43

มิติหุ้น – สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับ SYNHUB Digi-Tech Community พัฒนาโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ Startup ร่วมนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก 6 สสส. กล่าวว่า “ สสส. มีพันธกิจสำคัญคือ จุดประกายกระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีครบ 4 ด้าน กาย จิต สังคม ปัญญา โดยกำหนดเป้าหมายในการเป็น “องค์กรผู้สร้างเสริมสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์”  มุ่งเน้นทำงานในลักษณะที่เป็นนวัตกรรม (Innovative) หรืองานพัฒนาต่อยอด การพัฒนาศักยภาพ และการสานพลังภาคีเครือข่าย การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งมุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งความรู้ การสื่อสาร การจัดการ เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่คนไทยรวมถึงการกระตุ้น และสนับสนุนให้คนไทยตระหนัก และมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น” ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สสส. ขอเชิญชวน กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ Startup รวมตัวกันเป็นทีม 3-5 คน มาร่วมเป็นฮีโร่ X – Innovators ในการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ ที่วัดผลได้จริง สามารถผลิตซ้ำและนำไปขยายผลการใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อได้ โดยสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงานมากถึง 500,000 บาท ต่อ 1 ทีม ตามความเหมาะสมของผลงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” สามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัคร ได้ที่ Line @ healthtechx , Facebook & Tiktok: healthtechx หรือโทร. 06-5925-6424  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้  ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2565

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp