ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เข้าทำเนียบ หุ้น ESG100 ปี 65

101

มิติหุ้น – 26 กรกฎาคม 2565 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ครอบคลุมทั่วโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มบริการ ในรอบการประเมินปี 2565

“การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ในปีนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากล และการนำแนวคิด Open for Continuous Learning and Improvement มาเป็นค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อใช้ต่อยอดบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูง และยังเป็นผลจากความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและทีมงานทุกคนที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการยึดถือและดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทางบริษัทฯ มีโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ”

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp