STGT จับมือ SRIC ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

275


มิติหุ้น – ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) (“STGT”) ร่วมกับ สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ (“SRIC”) ลงนามเซ็นสัญญา MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพิ่มมูลค่าวัสดุหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดร่วมกัน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy กับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด หรือ SRIC  นำโดยนายวิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จากบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายวิสุทธ จงเจริญกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจทรัพยากรหมุนเวียน ซีแพคกรีนโซลูชั่น และนางมาลี ธนาเพิ่มพูลผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด  โดยมีนายวิชญ์พล สินเจริญกุล กรรมการและกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และนางสาวอุมาพร เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการธุรกิจการพัฒนาคุณค่าวัสดุเหลือใช้และกากอุตสาหกรรม ซีแพคกรีนโซลูชั่น  ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โดยการบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนา ศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) พร้อมส่งเสริมในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยความร่วมมือผ่านโครงการเพิ่มมูลค่าแก่วัสดุหรือของเสียที่ไม่ใช้แล้ว จากการนำโมลด์หรือแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการผลิตถุงมือยางคุณภาพสูงจากศรีตรังโกลฟส์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำกลับมาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนเพื่อใช้ผลิตเป็นวัสดุทนไฟ ช่วยลดอัตราการเกิดจำนวนวัสดุเหลือใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ นับว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากที่ผ่านมาทางบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยนำเอากระบวนการผลิตด้วยพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล 100% จากวัตถุดิบหมุนเวียนหลักซึ่งใช้ในการผลิตถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์อย่างไม้ยางพาราหมดอายุหรือไม้ยางพาราที่หยุดผลิตน้ำยางแล้ว มาใช้เพื่อการผลิตถุงมือยาง ทั้งนี้ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ ยังเล็งเห็นถึงสิ่งที่ทาง สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และการสานต่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในเรื่องผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  และต่อยอดจนเป็น Circular Plus โซลูชั่นเพื่อสร้างการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน   ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ จึงเกิดความร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp