“โลตัส” (Lotus’s) ปลื้มกระแสตอบรับหุ้นกู้คึกคัก ประกาศความพร้อมเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน กลางเดือน ต.ค. 2565 หุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น อายุ 1 ปี 6 เดือน อายุ 3 ปี อายุ 5 ปี และอายุ 7 ปี ชูอันดับเครดิต A+ มั่นใจตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนในกิจการที่มั่นคง

22

มิิติหุ้น  –  “โลตัส” (Lotus’s) ผู้นำค้าปลีก New SMART Retail ดำเนินงานภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) ประกาศความพร้อมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน  เผยผู้จัดการการจัดจำหน่ายได้รับความสนใจสอบถามจากผู้ลงทุนอย่างคึกคัก เชื่อว่าหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อเปิดเสนอขาย คาดว่าภายในกลางเดือนตุลาคม 2565 เนื่องจากเป็นทางเลือกและเป็นโอกาสการลงทุนครั้งใหม่สำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็น “ครั้งแรก” กับการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักเช่น “โลตัส” (Lotus’s)  สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ, และรุ่นอายุ 3 ปี อายุ 5 ปี และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นคาดว่าอยู่ระหว่าง [3.00-4.00]% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายรอประกาศ) ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม คงที่ โดย ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย  เปิดเผยว่า ภายหลังจาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ, อายุ 3 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น [3.00-3.25]% ต่อปี, อายุ 5 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น [3.30-3.55]% ต่อปี และอายุ 7 ปี ประมาณการช่วงอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น [3.75-4.00]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งในภายหลังนั้น จนถึงขณะนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้จัดการการจำหน่ายว่า มีผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่า หุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับความสนใจเมื่อเปิดเสนอขายในราวกลางเดือนตุลาคมนี้

“หุ้นกู้ “โลตัส” (Lotus’s) จะเป็นทางเลือกและโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ของผู้ลงทุน เพราะถือเป็น “ครั้งแรก” กับการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยเป็นการจัดอันดับ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งสะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกแบบ omni-channel ที่มีช่องทางหลากหลายและครอบคลุม ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต” ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าว

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ “โลตัส” (Lotus’s) ให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ถือเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel ที่มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ โดย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 “โลตัส” (Lotus’s) มีร้านค้าปลีกจำนวน 2,597 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 224 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 202 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 2,171 แห่ง ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทั้ง 2,597 แห่งทั่วประเทศในการเป็น fulfillment center จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Marketplace) อาทิ Grab, Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของ “โลตัส” (Lotus’s) ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยมีพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 201 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่มีการลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท หรือ LPF จำนวน 23 แห่ง) มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 784,612 ตารางเมตร โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ “โลตัส” (Lotus’s) เป็นร้านค้าหลัก โดยในจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 69 แห่ง ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 89% และบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 339,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ผลประกอบล่าสุดครึ่งปีแรกของปี 2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) บริษัทฯ มีรายได้รวม 91,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 85,114 ล้านบาท สะท้อนสัญญาณในทิศทางบวกจากการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการที่สามารถเปิดให้บริการศูนย์การค้าได้ตามปกติ

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp