UBE ประเดิมคว้า CG 4 ดาว มุ่งมั่นสร้างฐานธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาล

47

มิติหุ้น   –   บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) จากการเข้ารับการประเมินเป็นปีแรกในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนศักยภาพและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐาน (Environmental, Social and Governance: ESG) พร้อมมุ่งสู่บริษัท Food Tech ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิกระดับสากลและผู้ผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร เปิดเผยว่า “การได้รับการจัดอันดับ CG 4 ดาว จาก IOD หลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มา 1 ปี ถือเป็นกำลังใจให้ทั้งฝ่ายบริหาร และพนักงาน UBE ทุกคน ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ IOD มีโครงการและหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน ที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้มีเส้นทางในการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันนี้เรายังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้หลักบรรษัทภิบาล พร้อมยกระดับธุรกิจที่ตอบโจทย์ประเด็นความยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่เรานำเทคโนโลยีมาเพิ่มเติมให้เป็น ZERO WASTE ที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น และด้านสังคมที่มุ่งเน้นการยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการสร้างสังคมภายในองค์กร คือพนักงาน เพื่อให้สังคม UBE เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ และเป็นคนที่มีจิตอาสาใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยกันสร้างความพร้อมในการก้าวสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทที่เป็น Organic leader และ Green energy ครบวงจร สามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ให้กับประเทศ”

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp