DAOL  ปฏิเสธข่าวทุนเกาหลีขายหุ้นออก

556

มิติหุ้น – ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตามที่สํานักข่าว Bloomberg และข่าวหุ้น ได้นำเสนอข่าวว่า DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) จะทําการขายกิจการในประเทศไทยนั้น บริษัท ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง

 

แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีสถาบันการเงินชั้นนำในเกาหลี ใต้ 3-4 บริษัท ที่มีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูง ซึ่งแต่ละรายมีส่วนของทุนมากกว่า 200,000 ล้านบาทขึ้นไป แสดงความสนใจที่จะทำธุรกิจตลาดทุนในไทย เนื่องจากมองว่าเป็น ตลาดที่มีศักยภาพสูง และแสดงความสนใจจะเข้าซื้อ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ผ่านทาง บริษัทแม่ DAOL Investment & Securities ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาตกลง กัน ซึ่งหากมีข้อตกลงที่ชัดเจนแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่าง ๆ ในประเทศเกาหลีใต้ จะไม่กระทบกับความมั่นคงของบริษัท และการ ประกอบธุรกิจแต่อย่างใด อีกทั้ง ฐานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ ยังคงมีความแข็งแกร่ง และบริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บริษัทแม่ คือ DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ ตลอดมา

 

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp