ASIAN รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสนับสนุนคนพิการประเภท “ดีเด่น” ปี 2565

16

มิติหุ้น – คุณสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทูน่า อาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าและของตนเองเข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น” ประจำปี 2565 ตอกย้ำองค์กรที่มีศักยภาพสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลในพิธี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานครฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพในภาคตลาดทุนจ้างงานคนพิการ เพื่อสนับสนุนอาชีพคนพิการให้มีมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการในการพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0D