PRI ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น (PRI) เริ่มซื้อขาย 30 พ.ย. นี้ 

92

มิติหุ้น – บมจ. พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น กลุ่มผู้ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 30 พ.ย. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PRI” ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,800 ล้านบาท   

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PRI” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  

PRI ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) โดยถือเป็นแกนหลัก (Flagship Company) ในกลุ่ม ORI ที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (One Stop Service) ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทย่อย 8 บริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม ที่ให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และการออกแบบสถาปัตยกรรม (2) ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ศูนย์สรรพสินค้า อาคารสำนักงาน บริการเป็นนายหน้าตัวแทน บริการจัดหาผู้ร่วมทุน และการเป็นที่ปรึกษาฯ (3) ธุรกิจบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน บริการทำความสะอาดและงานช่าง เป็นต้น ในงวด 9 เดือนแรกปี 2565 PRI มีสัดส่วนรายได้ของ 3 กลุ่มธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 13 : 46 : 41 ตามลำดับ โดยมีรายได้จากการให้บริการกลุ่ม ORI ประมาณร้อยละ 42 ของรายได้จากการให้บริการ 

PRI มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 160 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 240 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 64 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 16 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 ในราคาหุ้นละ 15 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,200 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 24.19 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 198.89 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.62 บาท โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ  

นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น (PRI) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร โดยกลุ่มผู้บริหารและทีมงานมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถออกแบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยในโครงการฯ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการที่เกี่ยวข้อง  

ลงทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 

PRI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) ถือหุ้น 75% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น  

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp