สถาบันโรคภูมิแพ้และหอบหืดสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จับมือ ทรู ดิจิทัล และพันธมิตร ร่วมพัฒนางานวิจัยรับมือความเสี่ยงโรคภูมิแพ้อาหารในโรงเรียน

63
มิติหุ้น  –  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปกิต วิชยานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันโรคภูมิแพ้และหอบหืดสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดเผยว่า สถาบันโรคภูมิแพ้และหอบหืดสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (SAIA) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จัดทำโครงการวิจัยการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนที่แพ้อาหาร และการพัฒนาสื่อดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน ภายใต้ทุนวิจัยและพัฒนาจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สวรส) ปี พศ. 2565 เพื่อนำความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้สร้างแนวทางให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแพ้อาหารให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคแพ้อาหารในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองในการรักษาโรคแพ้อาหาร เพื่อรับมือกับอุบัติการณ์การแพ้อาหารที่เพิ่มขึ้นในโรงเรียน  โดยจะมีการจัดทำแบบบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลความรู้พื้นฐานโรคแพ้อาหารของบุคลากรในโรงเรียน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย สร้างแอปพลิเคชัน เพื่อลงข้อมูลการวิจัย จากนั้นจะเก็บข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียน นำลงในสื่อดิจิทัล ในรูปแบบของ LINE OA หรือ เว็บบล็อก ทั้งนี้ ทีมวิจัยหวังว่า โครงการนี้จะช่วยให้บุคลากรและผู้ปกครองตระหนักและรู้เท่าทันโรคแพ้อาหารที่เกิดในโรงเรียน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลถึงชีวิต
ดร.อดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า  ทรู ดิจิทัล พร้อมนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชี่ยวชาญ ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยฯ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพเด็กและผู้ป่วยในโรงเรียนที่เป็นโรคแพ้อาหารให้ได้รับการป้องกันและช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอาการแพ้ที่รุนแรง โดย ทรู ดิจิทัล ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เชื่อมโยงระบบต่างๆ ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ระบบจัดเก็บข้อมูล  การลงทะเบียน การประเมินความพร้อมของโรงเรียน เพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผลในการวิจัย  ระบบข้อมูลความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคแพ้อาหารและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย และ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตอาการของผู้ป่วย พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลเบื้องต้นให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีที่พบอาการ  ซึ่ง ทรู ดิจิทัล ได้ออกแบบแพลตฟอร์มให้ใช้งานง่าย และสามารถรองรับการใช้งานของโรงเรียนในโครงการที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้ในอนาคต  สอดคล้องกับความมุ่งมั่นตั้งใจของทรู ดิจิทัล ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp