SORKON “ส. ขอนแก่น” รับรางวัลเกียรติคุณ ‘ทายาทธุรกิจดีเด่นประจำปี 2565’

106

มิติหุ้น – นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “ทายาทธุรกิจดีเด่นประจำปี 2565” จากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองอันพึงมีต่อประเทศชาติ และร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ อีกทั้งให้ความสำคัญในการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักในคุณค่าและให้ความสำคัญต่อครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน โดยพิธีมอบรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “วิจิตรพัสตรา ภูมิปัญญาสยาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp