กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต สนับสนุนให้คนไทยมีจุดเริ่มต้นของรากฐานชีวิตที่ดี ส่งผลิตภัณฑ์ “อัลติเมท โกรท(ชนิดมีเงินปันผล)” ที่ช่วยคุณเริ่มต้นวางแผนการออมอย่างมีแบบแผน

32

มิติหุ้น – คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “เปาหมายในการมีรากฐานชีวิตที่ดีของแตละคนไมเหมือนกัน การวางแผนการออมนับเป็นอีกหนึ่งจดเริ่มตนของความสำเร็จในทุกๆ เป้าหมายของชีวิต หลักสำคัญคือจะบริหารเงินอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการออมจะต้องใช้ระยะเวลาและความสม่ำเสมอ และหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามสิ่งที่ฝันไว้ ดังนั้นเครื่องมือทางการเงินจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการออมอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ทุกเป้าหมายในชีวิตเป็นจริง กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต พรอมเคียงขางทุกการเติบโตของคุณดวยผลิตภัณฑ์ “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)” แบบประกันสะสมทรัพย์ที่จะชวยสร้างวินัยการออมอย่างมีแบบแผน เพื่อให้คุณสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มความมั่นใจใหกับคุณมากยิ่งข้นดวยการรับประกันผลตอบแทนขั้นตํ่า รวมถึงโอกาสที่จะเพิ่มพนมูลคาของผลตอบแทน ด้วยเงินปนผลเพิ่มเติมพิเศษ * พร้อมกับความคุมครองชีวต เพื่อให้คุณอุ่นใจได้วาเปาหมายที่คุณวาดไว้จะไม่สูญหาย แตจะถูกสงต่อถึงคนที่คุณรัก”

โดยแบบประกันสะสมทรัพย์ “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)” มีจุดเด่นดังนี้

  • เคียงข้างคุณสู่ทุกเป้าหมาย ให้คุณรับเงินก้อน 225พร้อมโอกาสรับเพิ่มเงินปันผล** เมื่อครบกำหนดสัญญา
  • มั่นใจด้วยการการันตีเงินจ่ายคืน รับเงนคืนทุกป ตั้งแตสินปกรมธรรมที่ 4 เปนตนไป รวมผลประโยชนขั้นต่ำตลอด สัญญาสูงสุดถึง 267% ของจำนวนเงนเอาประกันภัย (สำหรับ Ultimate Growth 25/15)
  • เติบโตพร้อมความอุนใจ ในทุกชวงเวลา รับความคุมครองชีวตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
  • เลือกแผนที่ใชในแบบที่ชอบ ดวยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยที่มีใหเลือกถึง 3 แบบ ทั้ง 10 ปี 15 ปี และ 25 ปี
  • คุมคายิงข้นกับการลดหยอนภาษี เบี้ยประกันภัยสามารถใชสิทธิลดหยอนภาษีได้ สูงสุดถึง 100,000 บาทตอปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สำหรับลูกค้าที่สนใจแบบประกันสะสมทรัพย์ “อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)” สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง