บ้านปูรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022”

69

มิติหุ้น – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร (ขวา) เข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award”  จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย) จากการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

บ้านปูดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนที่ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบ้านปูอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บ้านปูยังคงมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเน้นให้สัดส่วนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร พร้อมส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป (Smarter Energy for Sustainability)

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC)  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัลจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืนหรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon