TGE คว้างานก่อสร้าง และบริหารโรงไฟฟ้าขยะชุมชนชัยนาท 8 MW

163

#TGE (มิติหุ้น) แจ้งตลท.ว่า บ.ย่อย “ TES CNT ” (TGE ถือหุ้น 99.90%) ชนะการประมูลและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนของเทศบาลตำบลหนองมะโมง โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 25 ปี

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนชัยนาท ของ TES CNT บริษัทคาดว่าจะมีกำลังผลิตติดตั้ง 8.0 MW และกำลังปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขาย (PPA) 6.0 MW

ผลการชนะการประมูลดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทที่ได้เคยแจ้งไว้กับนักลงทุน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นต่อความมุ่งมั่นของบริษัท ซึ่งหลังจากนี้ ทางบริษัทจะได้ดำเนินการในการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ต่อไป

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon