ACAP แจ้งกำหนดวันจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น

88

มิติหุ้น – บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป หรือACAP แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้แก่ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED และได้มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขาย โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท

ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในวันที่ 9 ก.พ.66 ที่ราคาหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบริษัทได้กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 10 ก.พ.66 โดยราคาเฉลี่ยหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ “ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED” จำนวน 40 ล้านหุ้น มีราคาหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นสัดส่วนหุ้นที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเพิ่มทุน 9.84% ซึ่งมีมูลค่ารวม 26 ล้านบาท

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon