EMC ประกาศเพิ่มทุน เก็งรอก่อสร้างฟื้น

581

มิติหุ้น – EMC หรือบมจ.อีเอ็มซี แจ้งตลท.ถึงมติบอร์ดอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3.03 พันลบ. ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3.03 พันล้านหุ้น พาร์ 1 บาท จะทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 1.26 หมื่นลบ. เพิ่มเป็น 1.56 หมื่นลบ.

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3.03 พันล้านหุ้น จะแบ่งการจัดสรรออกเป็น แบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2.53 พันล้านหุ้น ซึ่งในจำนวนนี้ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายแบบRO ไม่เกิน 1.68 พันล้านหุ้น ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท และอีก 843 ล้านหุ้น เสนอขายแบบ PP ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

หุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีก 500 ล้านหุ้น รองรับการปรับสิทธิของ EMC-W6 ในกรณีเพิ่มทุน RO ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด และราคาใช้สิทธิใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการรองรับการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินการ ลดต้นทุนการเงิน จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร มีความสามารถสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 27 เม.ย. 66

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

Tiktok : www.tiktok.com/