SELIC ไฟเขียวเพิ่มทุน PMCT 20 ลบ. เตรียม Spin-off

18

มิติหุ้น – บมจ.ซีลิค คอร์พ หรือSELIC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน “บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด หรือPMCT” จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ PMCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเดิมของบ.พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จาก 250 ล้านบาท เพิ่มเป็น 270 ล้านบาทบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMCT สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งจะมีการกำหนด และแจ้งให้ทราบต่อไป หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon