III เข็นบริษัทย่อย “ANI” เสนอขายหุ้นIPO

143

 

มิติหุ้น – III หรือบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ แจ้ง ตลท. ว่าบอร์ดมีมติอนุมัติให้ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 51.66% เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 554.73 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 924 ลบ. จากเดิม 646.63 ลบ. ภายหลังการขายหุ้นIPO ทางIII จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน 36.1%

ANI ดำเนินธุรกิจ Holding Company ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน โดยบริษัทคาดว่า การนำANI จดทะเบียนในตลาดหุ้นจะทำให้มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน ANI เพิ่มขึ้น เนื่องจากANI มีการขยายตัวภายหลังจากระดมทุน และลดภาะของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินลงทุนให้แก่ANI เพราะสามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

Tiktok : www.tiktok.com/