SPRC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

72

มิติหุ้น – นายโรเบิร์ต โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท SPRC รายงานผลประกอบการ ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 222.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีค่าการกลั่นตลาดที่ 9.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นค่าการกลั่นที่ไม่รวมผลกำไรและขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน โดยที่ส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้น เนื่องมาจากมาตรการผ่อนปรนข้อกำหนดในการเดินทาง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จำนวน 132.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 1.11 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปี 2565 เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ 0.96 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565  ยังคงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.15 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายโรเบิร์ต กล่าวเพิ่มเติมว่า SPRC ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินงานอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ภาวะตลาดมีความผันผวนสูง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาส และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่จะเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารกระแสเงินสด ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน นอกจากนี้ SPRC ยังคงมุ่งมั่นเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ SPRC เชื่อมั่นว่าการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทฯ และช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

“ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในระยะเวลาอันใกล้ และรวมไปถึงการเติบโตทางธุรกิจและความสำเร็จในระยะยาวต่อไป” นายโรเบิร์ตกล่าวทิ้งท้าย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon