INET อนุมัติจ่ายปันผลเงินสด 0.1061 บาท/หุ้น พ่วงแจก INET-W2 อัตรา 5:1 ราคาใช้สิทธิ 4.5 บาท/หุ้น

126

มิติหุ้น  –  นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)
ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (INET-W2) จำนวนไม่เกิน 100,008,315 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (INET-W2)) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 4.5 บาท ต่อ 1 หุ้น โดย INET-W2  ดังกล่าวมีอายุ 6 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ออก INET-W2  และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (INET-W2) (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.106100000005 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 53,054,411.11 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

พร้อมกันนี้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 100,008,315 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,008,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,041,575 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 600,049,890 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,049,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (INET-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“INET ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการบริหารธุรกิจ โดย INET ยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีศักยภาพและยั่งยืน
โดยตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโต 15% จากปีก่อน”

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2566 มั่นใจว่า จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระแสของ Digital Transformation ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้งานบริการด้านไอทีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง INET ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างแข็งแกร่งตลอด 9 ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง มีการต่อยอดธุรกิจด้าน Cloud Service โดยการลงทุนและสนับสนุนนวัตกรรมผ่านผู้พัฒนาในประเทศ (บริษัทร่วมทุน) และคงสัดส่วนความเป็นเจ้าของให้ไม่น้อยกว่า 30% เพื่อบุกตลาด Local Platform Service ซึ่งจะเป็น S-Curve ใหม่ของการเติบโตในอนาคต

ขณะเดียวกัน INET ยังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทร่วมทุนจำนวน 2 บริษัทเข้าระดมทุนในตลาดทุน ประกอบด้วย บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าระดมทุนในตลาด LiVE Exchange ภายในไตรมาส 1/2567 และบริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกัด เข้าระดมทุนในตลาด mai ภายในปี 2568

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon