TWPC โชว์แกร่ง! ยอดขายQ1 ส่งออกโตโดดเด่น 13% ปูพรมขยายฐานการผลิตตปท.- เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ปักหมุดปี66 โต Double Digit Growth

83

มิติหุ้น – นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC  ผู้นำแพลตฟอร์มผลิตผลทางการเกษตรและผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทย ซึ่งสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกช่องทางการขายที่สำคัญ   เห็นได้จากผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1/2566 โดยยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารมีจำนวนเท่ากับ 528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 87 ในขณะที่ยอดขายจากการส่งออกไปขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 13 ของยอดขายจากธุรกิจอาหารทั้งหมด

โดยยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง  (Native) จำนวน 1,208 ล้านบาท หรือร้อยละ 48 รายได้จากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) จำนวน 781 ล้านบาท หรือร้อยละ 31   รวมเป็นยอดขายทั้งหมด 2,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา     ส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่ากับ 85 ล้านบาท

ทั้งนี้ยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นในช่องทางหลัก โดยเฉพาะร้านค้าขายปลกสมัยใหม่ (Modern Trade) การขายส่ง (Wholesale) และหน่วยรถเงินสด ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้า การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ สุขอนามัย และมีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Ready-to-eat) ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี   ปัจจัยสำคัญเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการเติบโตของยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหาร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

ส่วนธุรกิจอาหาร ยังคงเติบโตจากการขยายช่องทางการขายและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบริษัทฯจะบริหารต้นทุนโดยการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อช่วยลดผลกระทบจากราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทฯ วางแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 5-8 SKU ในปีนี้ ซึ่งการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ จะเป็นส่วนสำคัญในการเติบโต  Double digit growth ในปีนี้และระยะยาว

สำหรับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่ประเทศกัมพูชาอยู่ระหว่างก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในการผลิตในช่วงไตรมาส 4/2566 ซึ่งโรงงานที่กัมพูชานี้จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตนอกประเทศไทย

“ในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง จากความต้องการของผลิตภัณฑ์หลักที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  การขยายฐานลูกค้าใหม่  ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะยังสามารถรักษาระดับการเติบโตที่  High Single Digit แม้อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมประสิทธิภาพ การลดการใช้พลังงานและการลงทุนในพลังงานทางเลือก โดยจะส่งผลในการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในระยะยาว”นาย โฮ เรน ฮวากล่าวในที่สุด

นาย โฮ เรน ฮวากล่าวต่อว่าจากสถานการณ์ หัวมันสำปะหลังในปัจจุบันที่คาดว่าหัวมันสำปะหลังอาจจะขาดแคลนในช่วงนอกฤดูกาล  ราคาหัวมันสำปะหลัง ณ ปัจจุบันอยู่ในช่วง 3.6-3.8 บาทต่อกิโลกรัม (เชื้อแป้ง 25%) ในขณะที่ราคาแป้งปรบตัวสูงขึ้นตามราคาหัวมันที่สูงขคึ้น อยู่ในช่วง  540-560 USD/Ton.ความต้องการแป้ง  ซึ่งคาดว่าราคาขายจะปรับตัวสูงขึ้น สำหรับการจัดหัวมันสำปะหลัง บริษัทฯ ได้จัดทีมฝ่ายไร่และการจัดหาหัวมันสำปะหลัง เพื่อจัดหาหัวมันจากเกษตรกรเครือข่ายและจากหัวมันทางไกล เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการตามแผนการผลิต

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นและจัดสัดส่วนการขายไปที่ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม ทำให้ยอดขายของธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมุลค่าเพิ่ม (HVA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากยอดขายผลิตภัณฑ์กลูโคสและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon