DAD ท็อปฟอร์ม คว้าคะแนนเต็มผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2565

63

มิติหุ้น – บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนเต็ม 5.000 ในหัวข้อผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2565 สาขาสาธารณูปการ โดยได้คะแนนรวม 4.1543 ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ พร้อมมุ่งพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2565ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ซึ่ง DAD ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 เต็ม 5.000 คะแนน ในหัวข้อที่ 2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 4.1543 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และ 3. การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของ DAD ตามภารกิจหลักเพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “ในปี 2565 DAD ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) เพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ”

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon