เคหะสุขประชา ลงนามบันทึกความเข้าใจ “มทร.ส.” พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพตลาดสินค้าเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ

82

 

มิติหุ้น – บมจ.เคหะสุขประชา จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกความเข้าใจพัฒนากลุ่มครัวเรือนเปราะบางในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ให้เกิดความรู้ทักษะด้านการประกอบอาชีพและการบริหารทรัพยากรที่มี พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลาดสินค้าเกษตรให้ถูกต้อง ทันสมัย เป็นสากล มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้แก่ผู้อยู่อาศัย พร้อมเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เผยว่า หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท คือการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มครัวเรือนเปราะบางผ่านระบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจรใน บ้านเช่าพร้อมอาชีพ ทำให้นอกเหนือจากการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีมีมาตรฐานแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นภารกิจสร้างงานสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้สร้างทักษะที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดแนวทางการทำงานที่สอดประสานกันของทั้ง รูปแบบอาชีพหลักอย่างครอบคลุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เคหะสุขประชาจึงได้เดินหน้าจับมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างเจตนารมณ์ ในการศึกษาวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนให้ครัวเรือนเปราะบางมีองค์ความรู้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะที่ทั้งสองหน่วยงานจัดทำขึ้น นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้แก่ผู้อยู่อาศัย พร้อมเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ทันสมัย เป็นสากล และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ ตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและอาหาร ที่ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้สะสมผ่านการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมกับสถานประกอบการกลุ่มเกษตรและอาหาร จนมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีแนวทางด้านการพัฒนาหลักสูตรอบรม สัมมนา และกิจกรรมสร้างทักษะความรู้ที่ตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ พร้อมร่วมมือในด้านการวิจัยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่า เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการมีรายได้ครัวเรือนที่มั่นคงและมีเงินออมเพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงความร่วมมือในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักศึกษาและการเข้าทำงานในสถานประกอบการของโครงการ เพื่อสร้างทักษะความพร้อมสำหรับการก้าวไปเป็นผู้ประกอบการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ ร่วมกัน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoo