เอสเอสไอคว้ารางวัลรองอันดับ 1 การจัดการพลังงานระดับอาเซียน มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกสู่ Net Zero Emissions

115

มิติหุ้น – นายมนินทร์ อินทร์พรหม (ที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Industries) จาก Honourable Pehin Datu Lailaraja Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof (ที่5จากซ้าย), Minister at the Prime Minister’s Office, Brunei Darussalam ในการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน ASEAN Energy Awards 2023 ครั้งที่ 41 (41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)) ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy (AEC)) ร่วมกับ ASEAN Specialised Energy Bodies (SEBs) เพื่อส่งเสริมและยกย่องหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และถือเป็นรางวัลสูงสุดในด้านความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง และการอุทิศตนตามวัตถุประสงค์ ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงานของเอสเอสไอตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ส่งผลให้ ประหยัดพลังงานได้ 139 ล้านเมกะจูล (MJ) ประหยัดต้นทุน 2.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 จากการใช้พลังงานทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าว และลดคาร์บอนไดออกไซด์รวม 13,438 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ เอสเอสไอดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Net Zero Emissions