STARK  ฉาวได้อีก !! ผู้สอบบัญชีพิเศษ คอนเฟิร์มพบรายการผิดปกติบริษัทย่อย มากกว่า 200 รายการ มูลค่าเสียหายรวม 1.84 หมื่นลบ.  

677

มิติหุ้น- นายอรรถพล วัชระไพโรจน์ กรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือSTARK เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามขอบเขตที่สำนักงานก.ล.ต.ให้ขยายผลเพิ่มเติม(Extended-Scope Special Audit) ดังนี้

ผู้สอบบัญชีตรวจพบธุรกรรมการเงินผิดปกติในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการบันทึกรายรับ-รายจ่ายระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่ผิดปกติ รายจ่ายไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ รวมถึงเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ และการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบPP

ในส่วนของหุ้นกู้นั้น STARK ได้ออกหุ้นกู้ทั้งหมด 6 ชุด รวม 1.06 หมื่นลบ. วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงิน ตั๋วแลกเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มกิจการ  โดยบริษัทได้นำไปให้บริษัทย่อยกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระสินเชื่อ คือ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) หรือ PDITL  และบริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ TCI

อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีตรวจพบความผิดปกติหลายรายการ แต่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า STARK ใช้เงินในการออกหุ้นกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

ขณะเดียวกันในส่วนของเฟ้ลปส์ ดอด์จ นั้น ผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบรายการทางการเงินที่ผิดปกติในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบโดยไม่ปรากฎเอกสาร โอนเงินให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีมีการซื้อขายจริง หรือแม้แต่การทำธุรกรรมกู้ยืมที่ไม่มีการบันทึกรายการเงินให้กู้ยืม โดยพบความผิดปกติมากกว่า 200 รายการ มีมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 8 พันลบ. ในปี 65 และมากกว่า 4 พันลบ. ในปี 64

ในส่วนของTCI พบว่าออกเอกสารการขายไม่มีหลักฐานการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และมีรายการรับชำระเงินจากผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งรายการผิดปกติดังกล่าวมีมูลค่ารายการมากกว่า 3 พันลบ. และออกใบแจ้งหนี้โดยระบุให้ชำระเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาแทนที่จะเป็นบัญชีของTCI มูลค่ารวมกว่า 2 พันลบ.

บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด หรือADS  ผู้สอบบัญชีมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่ADS ทำกับลูกค้า จึงได้รับข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบรายการประมาณ 25% และไม่สามารถสรุปผลตรวจสอบรายการ แต่สามารถสรุปความเสียหายเบื้องต้นจากการรับรู้รายได้ค้างรับไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ว่า ADS ได้รับความเสียหายจากการรับรู้รายได้ค้างรับสูงกว่าความเป็นจริง มากกว่า 600 ลบ.ในปี 64 และมูลค่ามากกว่า 200 ลบ. ในปี 65 และมีลูกหนี้การค้าสูงกว่าความเป็นจริงมากกว่า 800 ลบ. ในปี 65

อย่างไรก็ตาม ทางSTARK ระบุว่าการตรวจสอบพิเศษ Extended-scope Special Audit ระยะที่สองนี้ ไม่มีความแตกต่าง จากงบการเงินปี 65 และภายใต้การดำเนินการของฝ่ายจัดการชุดปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานและตรวจสอบภายในเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงระบบควบคุมการทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon