PRIME คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ประจำปี 2566

186

มิติหุ้น  –  นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า PRIME ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) โดยการประกาศผล Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2566 ผ่านช่องทาง Facebook Live ของ Thai Institute of Directors (IOD) เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท

นายสมประสงค์ กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า PRIME ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก”  ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน และความพร้อมในการรักษาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ PRIME เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตนอย่างมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ PRIME รักษาสมดุลของผลตอบแทนในระยะสั้น และระยะยาว ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างยั่งยืน

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon