RT ปลื้ม! คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”

51

มิติหุ้น – นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ภายใต้การดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีแรก ด้วยคะแนนการประเมินรวม 92% โดยมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมในทุกหมวด

ทั้งนี้ บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 406 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติในระดับ 5 ดาว สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความยั่งยืนของบริษัท โดยมุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบของกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียม

สำหรับปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีบริษัทเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 782 บริษัท ซึ่งคะแนนการประเมินเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 81% ซึ่งผลการประเมินโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 80% จำนวน 2 หมวด ได้แก่ หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่ และ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งโครงการดังกล่าว มีการปรับหลักเกณฑ์ให้มีความละเอียดมากขึ้นตามมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม สิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นหลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานบริษัทจดทะเบียนในด้านการกำกับดูแลกิจการต่อไป

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon