SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ.ลำปาง จัดทำ MOU ในการดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ดึงจุดแข็งสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

65

มิติหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันผสานพลังความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ด้วยการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่าย มาเสริมการทำงานของชุมชนจังหวัดลำปาง บนพื้นฐานของกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม มุ่งสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมเสริมยุทธศาสตร์ความยั่งยืนจังหวัดลำปาง นับเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงพลังความร่วมมือที่มุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กล่าวว่า นอกเหนือจากบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งทุนและระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (SCG ลำปาง) และสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันที่จะนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงพลังความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยนอกจากการให้การสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ รวมทั้งเตรียมแนวทางที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นด้วย

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การดำเนินงาน โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบนฐานของความรู้ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ต่อยอดการสร้างคุณค่าทางสังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจจากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ และสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทุกมิติเพื่อไปสู่ความยั่งยืน จังหวัดลำปางมุ่งเป้าหมายที่จะเป็นเมืองแห่งความสุข 2 มิติ (Livable & Smart City) ด้วยการผสมผสานมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นเมืองเก่า ย้อนยุคทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เชื่อมโยงไปสู่มิติเมืองใหม่อย่างลงตัว เป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ดังนั้น “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน  จังหวัดลำปาง” จะมีการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึง จิตอาสาทุกคน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จะเป็นต้นแบบที่ดีของการทำงานที่จะสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง จังหวัดลำปางมีความยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

นายวรการ พงษ์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด กล่าวว่า เอสซีจี ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนตามแนวทาง ESG 4 Plus ได้แก่ 1. มุ่ง Net Zero 2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ และ 4. ย้ำร่วมมือ โดยยึดหลักความเป็นธรรมโปร่งใส พร้อมเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และยินดีสนับสนุน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” โดยการนำความรู้และประสบการณ์ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด หรือ SCG ลำปาง ในการทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืนมากว่า 20 ปี มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการมุ่งไปสู่เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมไทยร่วมกัน

นายสุมัย หมายหมั้น นายกสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สมาคมฯ มีสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง โดยปัจจุบันจังหวัดลำปางมีการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนแล้วกว่า 400 แห่ง บนพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ จึงมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมาคมฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือใน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ชุมชน หน่วยงานราชการ และ SCG ลำปาง เพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านป่าชุมชนทุกแห่งในจังหวัดให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน มีพลังที่เข้มแข็งช่วยกันดูแลผืนป่าไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย รวมถึงช่วยกันป้องกันไฟป่า และหมอกควันที่เกิดขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ซึ่งเบื้องต้นมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนและสร้างสมดุลในระบบนิเวศที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon