TSE คว้าโรงไฟฟ้า 7 โครงการ ขนาดกำลังผลิต 88.66 MW กับ กกพ.

205

มิติหุ้น – นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ หรือTSE เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับรัฐบาลตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 88.66 MW

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT เท่ากับ 2.1679 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT เท่ากับ 2.8331 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา มีมูลค่าลทุนรวม 4,289 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนตั้งแต่ปี 66 – 72

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ได้รับโครงการดังกล่าว ได้แก่ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ หรือTSE ได้รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 69.96 MW, บริษัท ทีเอสอี รูฟทอป จำกัด (“TSER”) ได้รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน จำนวน 1 โครงการ มีขนาดกำลังผลิต 15 MW และบริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด (“SV”) รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 3.7 MW

ขณะเดียวกัน Onikoube Solar Power PTE. LTD. (“OSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จำหน่ายเงินลงทุนใน Purplesol G.K. (“PPS”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีขนาดกำลังการผลิต 133.63 MW ในสัดส่วน 100% ให้กับ Amun Godo Kaisha (“Amun GK”) เป็นมูลค่า 13,915 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 3,434 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 27 ธ.ค.66

ดังนั้น การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง และความสารถในการชำระหนี้เงินกู้ยืม ประกอบกับใช้เป็นเงินหมุนเวียน รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon