ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ

30

มิติหุ้น  –  นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ธปทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลทั้งด้านการค้าและด้านการชำระเงิน โดยจะร่วมกันดำเนินนโยบายและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการค้าและการชำระเงินของบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการที่เตรียมเข้าจดทะเบียน ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจ หรือ “PromptBiz” ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ตรงกับเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการสนับสนุนและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับประเทศไทย

 

PromptBiz เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าและการชำระเงินแบบข้ามธนาคาร ตั้งแต่การวางบิล การชำระเงิน และการออกใบเสร็จ อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเวลาของภาคธุรกิจ สามารถตรวจสอบกระทบยอด (reconcileข้อมูลการค้ากับการชำระเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ สามารถใช้ข้อมูลต่อยอดไปยังธุรกรรมอื่น เช่น การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ สำหรับระบบ PromptBiz ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว โดยธนาคารนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะขยายจำนวนผู้ให้บริการทั้งธนาคาร และ non-bank เพิ่มขึ้นอีกในระยะต่อไป

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon