KTB เสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้ชุมชนเครือข่ายคชานุรักษ์

44

มิติหุ้น  –  ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG) และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  ยึดหลักพึ่งพาตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ จึงดำเนินการสานต่อโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย    สู่ความยั่งยืน”

ล่าสุด ธนาคารร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน Financial Literacy ให้กับชุมชนบ้านปะตงล่าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และชุมชนบ้านสระหลวง อำเภอวังหิน จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นชุมชนที่ธนาคารร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ให้การส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม  โดยธนาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน     ให้ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชุมชน เห็นความสำคัญเรื่องการออม โดยร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ   (กอช.) แนะนำบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตัวช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย สร้างวินัยทางการเงิน ออมทุกครั้งที่ใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon