QTC ประกาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

19

มิติหุ้น  –  นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยในฐานะที่ QTC เป็นภาคเอกชนระดับชั้นนำ โดยมีโรงงานผลิตและให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “QTC” และ OEM ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม              และหลักธรรมาภิบาล โดยได้ประกาศเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย NET ZERO เนื่องจากโรงงานผลิตอยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดย QTC คำนึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั่วโลก ดังนั้นเพื่อมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050  และร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และโลกใบนี้ ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

  1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกๆ ด้านของการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้พลังงานสะอาด การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริหารจัดการของเสียด้วยหลัก 3R เพื่อลดการส่งกำจัดแบบฝั่งกลบ และการกำจัดแบบเผาทำลายในเตาเผา การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง “Super Low Loss” เพื่อลดการใช้พลังงาน การพัฒนาสินค้า “Smart Transformer” เพื่อลดกิจกรรมการบำรุงรักษาหม้อแปลง
  2. การดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่สามารถลดได้ โดยดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกป่าในโรงงาน การลงทุนในโครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ และมีความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
  3. การมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางภาครัฐ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน ประชาชนและนักเรียนในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม QTC มุ่งให้ความสำคัญแบบเร่งด่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ของประเทศไทย โดย เชื่อว่า Net zero ทำได้ ถ้าเราร่วมมือกัน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon