MASTER เสริมทัพใหญ่ศัลยกรรมจมูก ประกาศเข้าลงทุน “เอส45 เมติคอล กรุ๊ป” ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคเสริมจมูก เสริมฐานลูกค้า พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พันลบ. รองรับการขยายธุรกิจ

55

มิติหุ้น  –  นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมติคอล กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อ “เอส โฟร์ตี้ไฟว์ คลินิก (S45 Clinic)” โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 17,857 หุ้น และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 53,571 หุ้น รวมเป็นสัดส่วนการเข้าลงทุน 40% ซึ่งคาดจะมีมูลค่ารวมของการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ประมาณ 285-565 ล้านบาท

“บริษัทฯ จะเข้าลงทุน S45 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสสองของปี 2567 ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยคาดจะดำเนินการปรับในช่วง มี.ค. – พ.ค. 2568” นางสาวลภัสรดา กล่าว

S45 ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่มีทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะนายแพทย์กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย แพทย์ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มากประสบการณ์ S45 ให้บริการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิค Semi Open เทคนิคแก้ไขโครงสร้างจมูก ยืดผนังกั้นจมูก (Open Septo-Rhinoplasty) รวมถึงการเสริมจมูกเทคนิคกระดูกซี่โครง (Open Rib-Rhinoplasty)

พร้อมกันนี้ MASTER ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ  เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากการเข้าลงทุนครั้งนี้ โดยมองว่าการลงทุนใน S45 เป็นผู้ประกอบกิจการศัลยกรรมเสริมความงามเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัท ที่เป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งการลงทุนใน S45 จะช่วยต่อยอดและลดคู่แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท

การเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท  และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

นางสาวลภัสรดา กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเข้าลงทุนใน S45 เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดย S45 มีความชำนาญในการให้บริการด้านการศัลยกรรมความงาม (Surgery) โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกซึ่งมีเทคนิคการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค ด้วยประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของ S45 ดังนั้น การเข้าลงทุนจะเป็นนำเอาความชำนาญและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ  เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับ อัตราดอกเบี้ยนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น ซึ่งจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือวันที่ 20 มีนาคม 2567

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon