EE อ่วม!นโยบายกัญชาไม่นิ่ง ฉุดส่วนทุนติดลบเร่งสางปมด่วน

265

มิติหุ้น – นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี หรือEE เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการปลดเครื่องหมาย “C” หรือส่วนทุนติดลบ เกิน 50%ของทุนชำระแล้ว โดยงบการเงิน ณ สิ้นปี 66 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 991 ลบ. คิดเป็น 44.72% ของทุนชำระแล้ว

สาเหตุเนื่องจากบริษัทรับรู้ผลขาดทุนบริษัทย่อย ซึ่งมีต้นทุนขายและต้นทุนการจัดจำหน่ายสูงกว่ารายรับ และธุรกิจหลักไม่เป็นไปตามคาดหมาย รับผลกระทบหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งความไม่ชัดเจนของกฎหมายต่อธุรกิจการปลูกพืชกัญชง กัญชา ราคาของผลผลิตในท้องตลาดที่ตกต่ำกว่าคาดอย่างมาก และปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมและศัตรูพืชที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของสินค้าที่ได้รับ

สำหรับแนวทางแก้ไข บริษัทจะยังคงดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ มุ่งเน้นพัฒนาในธุรกิจหลักให้มีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด สร้างความมั่นคงของรายได้ รองรับการปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภค

โดยจะปรับแผนเน้นการปลูกพืชกัญชาในสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ครอบคลุมความตองการของตลาดที่จะมีใอนาคตในมากที่สุด ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ แต่ยังสามารถรักษาคุณภาพและปริมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขายสินค้าในราคาเหมาะสม

นอกจากนี้ มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต รวมไปถึงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

 

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon