บลจ.เกียรตินาคินภัทร  งานเข้า!!SET เตือนระวังลงทุน URBNPF เสี่ยงถูกปิดกอง

512

มิติหุ้น- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล URBNPF ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) แจ้งอาจถูกบอกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าจาก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ผู้ให้เช่า) ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเลิกกองทุน

สาเหตุเนื่องจากกองทุนรวมได้รับหนังสือ แจ้งยุติการชำระค่าเช่าจากบริษัท เออร์บานาเอสเตท จำกัด (ผู้เช่าช่วง) ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระ ค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือวันที่ 31 มีนาคม 2567 และอาจถูกบอกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเลิกกองทุน โดย ณ วันที่กองทุนรวมถูกบอกเลิกสัญญาเช่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะ เท่ากับศูนย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์URBNPF และศึกษา ข้อมูลของ URBNPF รวมถึงติดตามการชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าในวันที่ 31 มีนาคม 2567 อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon