บลจ.อีสท์สปริง เสิร์ฟกองทุนระยะสั้น ชูผลตอบแทน 2%

44

มิติหุ้น – บลจ.อีสท์สปริง ออกกองทุนพันธบัตรใหม่ ระยะสั้น อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 3,000 ลบ. เน้นรักษาเงินต้น หวังผลตอบแทน 2% เสนอขายระหว่างวันที่ 26 เม.ย. -2 พ.ค.67

บลจ.อีสท์สปริง หรือ Eastspring เผยว่า ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M16 (ES-GOVCP6M16) อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 3,000 ลบ. ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. -2 พ.ค.67 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

หวังผลตอบแทน 2.00%

ทั้งนี้กองทุน ES-GOVCP6M16 คาดให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.00% ต่อปีของ NAV โดยมีนโยบายนำเงินไปลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เพียงครั้งเดียวและถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการในสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

อย่างไรก็ดีเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บลจ.อีสท์สปริง เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon