ก.ล.ต. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

15

มิติหุ้น – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

เนื่องด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ครบกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี
นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ หรือดำเนินการทุกรอบระยะเวลาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินสภาพปัญหา ความจำเป็นและความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความคุ้มค่าและ
ภาระที่มีต่อภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะ
มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon