ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

24

มิติหุ้น  –  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ตามที่บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. สำหรับหุ้นกู้รุ่น APCS246A และ เวลา 11.00 น. สำหรับหุ้นกู้รุ่น APCS24NA ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ   

(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี

(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป

วาระที่ 2  ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น APCS246A จากเดิมร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี และรุ่น APCS24NA จากเดิมร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปีในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย  จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon