ก.ล.ต. – ThaiBMA ร่วมจัดทำและเผยแพร่ “ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

17

มิติหุ้น  –  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ซึ่งได้ร่วมจัดทำกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่ออำนวยความสะดวก ลดต้นทุนในการจัดทำสัญญาฯ ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุนในหุ้นกู้มากขึ้น

 

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน “สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งเป็นเอกสารกำหนดเงื่อนไขความผูกพันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ก.ล.ต. จึงได้ร่วมกับ ThaiBMA จัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำตัวอย่างสัญญาไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งฯ ได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 รวมทั้งได้ปรับปรุงตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งฯ โดยนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon