MENA ปลื้ม! ได้รับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันฯ ตอกย้ำธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสู่องค์กรมีความยั่งยืนทุกมิติ

15

มิติหุ้น  –  นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2567 เป็นครั้งแรกตอกย้ำถึงการยอมรับในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง MENA ในฐานะบริษัทมหาชน ยังคงดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ที่สำคัญได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon