ก.ล.ต. CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ผลักดันการผนวกปัจจัย ESG ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อเนื่อง

18

มิติหุ้น  –  ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ เดินหน้าผลักดันการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในรายงานการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเรื่อง ESG กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และการผนวกปัจจัยด้าน ESG โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อนำไปปฏิบัติจริง (ESG in practice) ช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดงานอบรมหัวข้อ“Understanding the impact of sustainability on the value and performance of companies; Integrating climate-related risks and opportunities into equity analysis and valuation” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักวิเคราะห์การลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลด้าน ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไปผนวกในการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก CFA Institute ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในภาคปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน และบุคลากรในตลาดทุนเข้าร่วมอบรมมากกว่า 100 คน

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. สำหรับปี 2567 – 2569 โดยวัตถุประสงค์ของงานอบรมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนบุคลากรในตลาดทุนให้มีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ในเชิงลึกมากขึ้น และสามารถปรับใช้ได้ในการทำหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์ ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย รวมทั้งประเทศไทยต่อไป”

Mr. Richard McGillivray, Senior Director, Product Advocacy and Education, Asia Pacific CFA Institute กล่าวว่า “การผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการวิเคราะห์การลงทุนและการตัดสินใจลงทุนได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วทั่วโลก CFA Institute มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพในอุตสาหกรรมการลงทุน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนเพื่อผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในการจัดงานอบรมครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้ในเชิงลึก การจัดการกับความท้าทายและหาแนวทางในการปรับปรุงการใช้ข้อมูล ESG ที่มีการเปิดเผยสำหรับการทำความเข้าใจต่อผลกระทบต่อมูลค่าและประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในระยะยาว”

นางสาวกิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ รองนายกสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนไทยมีความก้าวหน้าในด้าน ESG โดยมีการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับ ESG ซึ่งนักวิเคราะห์การลงทุนมีบทบาทสำคัญในการผนวกรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ากับการวิเคราะห์ เนื่องจากการผนวกรวมปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าการลงทุนยังเป็นแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นการอบรมในเชิงปฏิบัติ (workshop) จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน”

ทั้งนี้ ก.ล.ต. และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ร่วมกันนำ “แนวปฏิบัติในการผนวกข้อมูลด้าน ESG ในการวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์ตราสารทุน” ที่จัดทำโดย CFA Institute มาแปลเป็นฉบับภาษาไทย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/HandbooksGuidelines-ESG.aspx

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon