ก.ล.ต. สานต่อโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” เฟส 2 ผนึกกำลังผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าให้ความรู้ทางการเงินการลงทุน

17

มิติหุ้น  –  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สานต่อโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” เข้าสู่เฟส 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 ของกระทรวงการคลัง เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมออกแบบแผนการส่งเสริมความรู้และผนึกกำลังเสริมสร้างทักษะในด้านการเงินการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชน

สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” ในเฟสแรก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 – มีนาคม 2567 ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบธุรกิจฯ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการจำนวน 38 องค์กร และร่วมกันส่งต่อความรู้การเงินการลงทุนไปยังประชาชนไทยมากกว่า 10 ล้านราย ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้มีการต่อยอดการดำเนินโครงการต่อในเฟสที่ 2 เพื่อให้การส่งต่อความรู้ด้านการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Literacy) แก่ประชาชนขยายวงกว้างและมีแบบแผนยิ่งขึ้น

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการทุนให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชาชน และเล็งเห็นถึงผลลัพธ์ทวีคูณในทางบวกจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านเงินการลงทุนในวงกว้าง จึงริเริ่มโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” ที่ได้ผนึกกำลังผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมกันสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ประชาชนคนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับช่วงชีวิตในยามเกษียณ ด้วยการบริหารจัดการการเงินอย่างถูกวิธี และปกป้องตนเองจากภัยกลโกงได้ ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และในเฟส 2 นี้ มุ่งหวังกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น”

สำหรับการดำเนินโครงการเฟสที่ 2 ในปี 2567 ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ นำเสนอ “แผนการส่งเสริมความรู้” ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมเชิดชูเกียรติผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้นำเสนอแผนการส่งเสริมความรู้ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจาก ก.ล.ต. จะได้รับมอบโล่รางวัล และตราสัญลักษณ์พิเศษจาก ก.ล.ต. ในช่วงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล World Investor Week 2024 โดยตราสัญลักษณ์พิเศษสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กรได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำแผนการส่งเสริมความรู้ไปปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดำเนินการให้ ก.ล.ต. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ โล่รางวัลในการเชิดชูเกียรติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลขวัญใจมหาชน (Public Favorite Award) รางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน (Sustainability Award) และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creativity Awards) โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความจำนงโดยผ่านแบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมโครงการเฟส 2 (ส่วนที่ 1) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และนำส่งแผนการส่งเสริมความรู้ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. กำหนด พร้อมด้วยแบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมโครงการเฟส 2 (ส่วนที่ 2) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาต่อไป

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon