ธอส.รับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง”

15

มิติหุ้น  –  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี ของการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส.  เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมสนับสนุน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ การแสดงเจตจำนงสุจริต  การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลในทุกเทศกาล (No Gift Policy) การจัดงานสัมมนาด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลที่ดี การร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ป้องกันการทุจริต  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในการประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ารับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon