อมตะ จับมือ จัดหางานจ.ระยอง เปิด “มหกรรมสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ อมตะซิตี้ ระยอง”ปี67

22

มิติหุ้น   –  นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กรมการจัดหางาน ร่วมกับบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จํากัด นายจ้าง สถานประกอบการ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมี อาชีพ มีงานทํา มีรายได้ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พร้อม เปิดโลกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้อาชีพ และทักษะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการประกอบอาชีพยุคใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กําลัง แรงงาน เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน ช่วยลดอัตราการว่างงาน และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ด้านนายอัครเรศร์ ชูช่วย ที่ปรึกษา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าว อมตะสนับสนุนการสร้างโอกาสให้พี่น้องแรงงานที่ต้องการหางานทำ เปิดโอกาสให้พบปะนายจ้างโดยตรง เน้นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับภาคประชาชน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถสรรหาแรงงานให้ตรงตามความต้องการ  และในวันนี้ทราบว่ามีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 3,600 อัตรา จากกว่า 52 สถานประกอบการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมอาชีพอิสระมากกว่า 30 อาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ รวมถึงได้เชิญกลุ่มชุมชนที่มีสินค้าหลากหลาย มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า และช่วยเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เกิดรายได้กับชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากาาจัดงานในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon