KCEทุ่มเงิน 161.66ลบ. ซื้อหุ้น KCEA เพิ่ม 45%

259

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต  รองประธานกรรมการบริหาร   บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ หรือ KCE เปิดเผยว่ามติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่4ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ KCE AmericaInc. (“KCEA”) (บริษัทร่วมของบริษัทฯ) จำนวน 22,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 220 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45ของทุนชำระแล้ว รวมมูลค่า 4.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยน BOT ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 32.659บาท หรือเทียบเท่าประมาณ 161.66 ล้านบาท จากMr. Frederick Rust Rhodes

ทั้งนี้หลังจากบมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ ซื้อหุ้น KCEA จำนวน 45%  ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น70% ด้านแหล่งเงินทุนที่ใช้ซื้อหุ้น KCEA มาจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯทั้งจำนวน

www.mitihoon.com