ETE เผยได้รับงานใหม่ 15 โครงการ มูลค่ารวม 550.24 ลบ.

253

มิติหุ้น-นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ETE เปิดเผยว่า บริษัท และกลุ่มบริษัท ได้รับงาน ณ 3 มกราคม 2561 จำนวน 15 โครงการ รวมมูลค่า 550.24 ล้านบาท ได้แก่ โครงการบริการบริหารจัดการบุคคลของหน่วยงานภาครัฐจำนวน 9 โครงการ แบ่งเป็น มูลค่า 8.29 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ ,มูลค่า 185.60 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ ,มูลค่า 94.30 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ และมูลค่า 16.34 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ โครงการบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 30.32 ล้านบาท และ โครงการงานก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบ 115 เควี ให้โครงการ Terminal 21 และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี มูลค่า 215.39 ล้านบาท