SIMAT ขาย PP จำนวน 10ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3บ. ให้ “นายธีระ กิตติจิระกุล”   รับทรัพย์ 29.87ลบ. 

251

มิติหุ้น-แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์  29 ธ.ค. 2560 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  หุ้นสามัญ  เสนอขายให้ นายธีระ กิตติจิระกุล จำนวนหุ้นที่จัดสรร 10 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายได้: 10 ล้านหุ้นราคาจองซื้อ 3บาทต่อหุ้น  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น   วันที่ 01 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 60จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม 10 ล้านหุ้น จำนวนเงินที่ได้รับรวม 30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 125,510.00 บาทจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ 29,874,490.00 บาท

www.mitihoon.com