กรรมการผู้จัดการ ธอส. มอบรางวัล President Award ประจำปี 2560

112

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล President Award ประจำปี 2560 ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่นและมีผลงานอันดับ 1 ใน 4 ประเภทรางวัลประกอบด้วย 1.การอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 2.การรับเรื่องยื่นกู้ 3.การทำนิติกรรม และ 4.การติดตามหนี้ ทั้งนี้ เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร ในการมุ่งมั่นดำเนินตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561